Algemene Leveringsvoorwaarden Sportbookauctions     

Artikel 1 – Algemeen

 1. Het merk en de website/webshop Sportbookauctions.com is eigendom van Steenbok beheer BV, gevestigd aan de Laan van Frans 20 te Heiloo, hierna te noemen Sportbookauctions en Sportboek International, gevestigd aan de Bilderdijkkade 23A-hs te Amsterdam, hierna te noemen Sportboek.
 2. De Klant is de individuele persoon of rechtspersoon die deelneemt aan de veiling door te bieden op items of items aan te bieden voor de veiling
 3. Alle prijzen die op de website www. sportbookauctions.com en in de catalogus staan vermeld zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 4. Sportbookauctions staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 5. Sportbookauctions zal er alles aan doen om de kwaliteit van het aangeboden product zo goed mogelijk te beschrijven. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan deze beschrijving. Bij een geschil wordt verwezen naar artikel 5.
 6. Genoemde verzendkosten zijn gericht op verzending binnen Nederland.
  Voor verzending buiten Nederland gelden andere tarieven.
 7. Prijzen, geboden bedragen, informatie en artikelen zijn altijd onder voorbehoud.
 8. Onder de volgend termen wordt verstaan:
  1. Veiling: de openbare verkoop bij opbod van sportboeken en andere sportartikelen
  2. Lot/kavel: het te veilen sportboek of een serie sportboeken die bij elkaar horen;
  3. Hamerprijs: het bedrag waarvoor het kavel wordt toegewezen;
  4. Aanbieder: degene, die het lot ter veiling aanbiedt bij Sportbookauctions;
  5. Minimumprijs: het tussen Sportbookauctions en de aanbieder overeengekomen minimum bedrag waarvoor het lot mag worden verkocht;

Artikel 2 – Levering

 1. Sportbookauctions  zal er alles aan doen om de bestelling binnen maximaal 7 werkdagen uit te leveren. Indien dit niet mogelijk is dient Sportbookauctions de klant hiervan op de hoogte te brengen.
 2. Sportbookauctions  behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden.
  Indien uw bestelling echter in enkele dagen volledig kan worden uitgeleverd, zal deze worden verzonden zodra alle artikelen voorradig zijn.
 3. Speciaal bestelde titels kunnen nimmer worden geannuleerd zonder toestemming van Sportbookauctions.

Artikel 3 – Betaling

 1. Betaling kan in eerste instantie alleen via een bankoverschrijving of via een verzoek tot betaling via Paypal.
 2. Indien een boek is een geveild en gewonnen, dan krijgt de winnaar een factuur, die is vermeerderd met 8% commissie en de eventuele verzendkosten.
 3. Indien de bestelling op rekening wordt uitgeleverd, dient betaling binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur te geschieden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de overboekingstermijnen van de diverse betalingsinstellingen. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt er een rente berekend van 2% op het totale factuurbedrag en worden administratiekosten à € 25 in rekening gebracht bij de consument. Indien de consument dan alsnog niet tot betaling overgaat wordt de vordering aan een incassobureau overgedaan. Alle kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor rekening van de consument.
 4. Sportbookauctions zal een boek niet eerder publiceren voordat openstaande facturen naar aanbieder is voldaan.
 5. Pas nadat deze factuur is betaald zal Sportbookauctions het boek of de boeken versturen.
 6. De aanbieder ontvangt het geld op een door de aanbieder op te geven rekeningnummer verminderd met 8% commissie en eventuele verzendkosten binnen twee weken nadat de veiling is gesloten.
 7. Levering met betaling achteraf is alleen mogelijk indien alle openstaande facturen van de klant zijn voldaan.
 8. Voor de faciliteit betalen achteraf op basis van factuur, behoudt Sportbookauctions zich het recht voor de klant, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

Artikel 4 – Verzendkosten

 1. In principe worden alle boeken die geveild zijn, verstuurd vanuit Nederland. Indien de hoogste bieder in Nederland woont, wordt er een bedrag van € 3,95 gerekend voor het verzenden in Nederland tot een maximum van 30 kg. Boven de 30 kg worden de verzendkosten in Nederland berekend a.d.h.v. het dan geldende tarief van POSTNL.
 2. De verzendkosten kunnen zonder opgaaf van redenen door Sportbookauctions worden verhoogd. (In principe wordt een eventuele verhoging alleen doorgevoerd op 1 januari en op 1 juli). De verhoging van de tarieven die de vervoerders mogen direct worden doorbelast aan de klant door Sportbookauctions.
 3. De verzendkosten naar België zijn tot 5 kg € 7,95. Boven de 5 kg worden deze d.h.v. het dan geldende tarief van een door Sportbookauctions gekozen vervoerder aan de winnaar door berekend.
 4. In alle andere gevallen zullen de verzendkosten tot 2 kg zijn € 27,50, mits er geen andere afspraken worden gemaakt tussen sport een Sportbookauctions en de winnaar van het lot.
 5. De verzendkosten voor het aanbieden van een boek zijn voor een rekening van de aanbieder. Binnen Nederland kan de aanbieder een Postlabel aanvragen bij Sportbookauctions. Deze kosten worden door de aanbieder vooraf betaald.

Artikel 5 – Retourneren

 1. Beschadigde goederen dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de zending telefonisch of per e-mail te worden gemeld.
 2. Elke aankoop kan binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden. Een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt. Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten en retourporto terug betaald.
 3. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.
 4. Sportbookauctions  draagt nooit de verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.
 5. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten voor de retourzending voor de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.
 6. Nadat de retourzending door Sportbookauctions is ontvangen en gecontroleerd op juistheid, zal, tenzij anders is overeengekomen, het door de klant betaalde bedrag binnen 30 dagen worden geretourneerd op een door de klant aan te geven rekeningnummer.
 7. Sportbookauctions  is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van geleverde artikelen.

Artikel 6 – Klachten en Geschillen

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

 1. Bij Sportbookauctions ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil, waarbij in eerste instantie via een door beide partijen aanvaarde mediator wordt ingeschakeld.
 3. Op overeenkomsten tussen Sportbookauctions  en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7 – Recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen inzender en Sportbookauctions is Nederlands recht van toepassing. Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en enige buitenlandse vertaling is de Nederlandse tekst beslissend.